Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК22-РД09-22/19.01.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проект „План за улична регулация за създаване на нова улица (ПУР) от о.т.124 през о.т. 250 и о.т.251 до нова о.т.253 и нова о.т.252 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797“за складове, безвр.произв. и жс“ и изменение на план за регулация (ИПР) за контактен УПИ ІІ-694 в кв.41“а“ по плана на м.“кв.Суходол“. Представянето на проекта-на 03.02.2022г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m952c90f4a91029c61353fa9323e69ecb

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1 или на e-mail: so_ok@ovchakupel.bg до 10.02.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 17.02.2022г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mea9b0866edcfbb6906d3523a7d0956f3

Становища:

3220252