Skip to main content

Popular

Recent

СО – район „Овча купел“ обучи служителите си в Института по публична администрация

СО – район „Овча купел“ обучи служителите си в Института по публична администрация

В периода от месец юни до месец октомври 2014г. се проведоха общо 152 обучения в Института по публична администрация на служителите от СО-район „Овча купел” по проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Темите, по които се обучиха служителите от районната администрация, са следните:

 • Е-управление. Електронно подписани документи;
 • Управление и оценка на изпълнението;
 • Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми;
 • Основни производства по АПК /за юристи/;
 • Прилагане на Гражданския-процесуален кодекс /за юристи/;
 • Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации;
 • Актуални въпроси при изготвянето на Годишните финансови отчети на бюджетните предприятия;
 • Административно обслужване;
 • Електронни таблици с MS EXCEL /базов курс/;
 • Електронни таблици с MS EXCEL /за напреднали/;
 • Презентационни умения. MS Power Point;
 • Управление изпълнението на проекти с MS Project;
 • Разговорен английски език;
 • Разговорен английски език /надграждащ курс/;
 • Основни производства по АПК.

Като резултат от проведените на обучения се постигна повишаване на капацитета на служителите от СО-район „Овча купел”. Повишеният капацитет на служителите е предпоставка за подобряване на работата на администрацията и на обслужването на гражданите и бизнеса.

Проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел” с бенефициент СО – район „Овча купел“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.