Skip to main content

Popular

Recent

СО – район „Овча купел” обучи служителите си по ключови компетентности

СО – район „Овча купел” обучи служителите си по ключови компетентности

В периода от месец ноември 2014г. до месец февруари 2015г. се проведоха общо 3 изнесени обучения по ключови компетентности за служителите от СО-район „Овча купел” по проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Първото от проведените общо  3 обучения по  ключовите компетентности бе на тема „Екипна  ефективност“. Общо  54 служители от СО – район „Овча купел” преминаха успешно курса.

В обучението бяха включени следните основни теми:

 1. Група и екип. Видове групи и екипи според размер, продължителност на взаимодействие, ценности и цели, спектър на изпълняваните дейности;
 2. Характеристики на групата;
 3. Групово мислене и екипно мислене;
 4. Предимства на работата в екип.

Второто обучение от ключовите компетентности се проведе в средата на месец януари 2015г. Темата на обучението беше „Ефективно лидерство“. Общо 14 служители от СО – район „Овча купел” преминаха успешно курса.

В обучението бяха включени следните основни теми:

 1. Лидер, лидерство-определения;
 2. Ефективният лидер;
 3. Как да открием лидера;
 4. Собствен стил-диагностициране.

Третото обучение от ключовите компетентности се проведе в началото на месец февруари 2015г. Темата на обучението беше „Лична ефективност“. Общо 14 служители от СО – район „Овча купел” преминаха успешно курса.

В обучението бяха включени следните основни теми:

 1. Практически умения за планиране и организация на работното място – Поставяне на СМАРТ цели, професионална рутина, изготвяне на график за работа, генериране на задачи, планиране на личния труд, практически умения за изготвяне на седмичен план;
 2. Изготвяне на работен график – дневен план за работа;
 3. Успешно управление на времето;

Очакваните резултати от проведените обучения е подобрен работен климат и умения на служителите за работа в екип и насърчена увереността и мотивацията им при изпълнение на преките им задължения.

Проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел” с бенефициент СО – район „Овча купел“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.