Skip to main content

Popular

Recent

Прессъобщение – Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел”

Проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел”.  

В периода от месец октомври 2014г. до месец януари 2015г. се проведоха общо 2 обучения за служителите от СО-район „Овча купел” по проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Първото от проведени общо 2 обучения е на тема „Антикризисен мениджмънт на публичната среда“. Обучението се проведе за две групи по 8 човека.

В рамките на обучението бяха застъпени темите:

  1. публична среда и антикризисен мениджмънт;
  2. кризата: актуални проблеми и задачи на мениджмънта;
  3. влияние на антикризисния мениджмънт върху публичната среда.

Очаквания резултат от проведеното обучение е повишен капацитет на служителите от СО-район „Овча купел“, подобрена квалификация и насърчена увереността и мотивацията на служителите при изпълнение на преките им задължения.

В края на месец ноември 2014г. 54 служители от СО – район „Овча купел” преминаха успешен курс на обучение на тема „Екипна ефективност“.

Очаквания резултат от проведеното обучение е подобрен работен климат и умения на служителите за работа в екип и насърчена увереността и мотивацията им при изпълнение на преките им задължения.

Проект № А12-22-19 „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО – район „Овча купел” с бенефициент СО – район „Овча купел“, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,

 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.