Skip to main content

Popular

Recent

Секретар на МКБППМН

Законова Рамка

Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон – Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

Детски педагогически стаи;

Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати;

Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Българският законодателен подход е в пълно съответствие с международните правни актове. Според Конвенцията на ООН за правата на детето, в случаите, когато това е подходящо, взимането на мерки по отношение на деца, нарушили закона трябва „да става без да се прибягва до съдебни процедури“ (чл.40). Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните (Пекински правила) препоръчват т.н. отклоняване от наказателно правосъдие (правило 11). Според това правило полицията и прокуратурата трябва да имат правомощие да приключват случаите с не навършили пълнолетие правонарушители „без прибягване до формално съдебно производство“. Тези принципи стоят в основата на правната уредба на системата за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в България.

Дейността на тази система е алтернатива на наказателната санкция. Съгласно Наказателния Кодекс до навършването на 14-годишна възраст детето е наказателно не отговорно и при извършване на правонарушение по отношение на това дете могат да се прилагат единствено възпитателни мерки по Закона за БППМН. След навършване на 14-годишна възраст, в съответствие с Конвенцията на ООН и препоръките Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните, в Наказателния Кодекс е уредена възможността случаят да бъде пренасочван от органите на съдебната власт за решаване от извън съдебните структури на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съгласно Закона, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (ЦКБППМН към МС) на Република България е органът за координация, ръководство и контрол на системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение. В изпълнение на своите законоустановени функции Централната комисиякоординира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; ръководи и контролира дейността на местните комисии за БППМН в страната; анализира и обобщава статистически данни, изследва тенденции и изготвя прогнози; участва в разработването на нормативни актове по проблемите на малолетните и непълнолетните и не на последно място работи по посока повишаване чувствителността на обществото към проблемите на девиациите в поведението на подрастващите. Във функциите на Централната комисия е и да информира обществеността за рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвличани в извършването на криминални деяния, за мерките за възпитателно въздействие, които се предприемат в такива случаи, за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са органите за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Такива комисии функционират в 305 – те общини и райони в страната. Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Комисиите ангажират местните власти с анализите на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината. Превантивната дейност включва и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и професионална квалификация; разработване и издаване на информационни материали.

Освен дейността по организация и осъществяване на цялата превантивна работа на територията на общината, Законът възлага на местните комисии и специфичната дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Текстовете в глава „Особените правила за непълнолетните“ в Наказателния Кодекс, кореспондирайки с чл.40 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Правило 11 от Пекинските правила, пренасочват и препращат случаите с не навършили пълнолетие извършители на криминални деяния към разпоредбите на Закона за БППМН. Мерките са налагат след прецизен анализ на причините и факторите, довели до девиации в поведението. Предвидени са и мерки за въздействие по отношение на родителите, които не са положили достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществени прояви.

Детските педагогически стаи са структури в системата на полицията, където работят инспектори с висше педагогическо или психологическо образование. Инспекторите на детските педагогически стаи издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления; участват съобразно компетенциите си в предварителната проверка по изясняване на фактическата обстановка в случаите, когато обект и субект на противоправни деяния са малолетни и непълнолетни лица; установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство и малтретиране от страна на родителите, или на трети лица; малолетни и непълнолетни, изпаднали в състояние на безнадзорност, в криминогенна семейна и социална среда, скитащи, просещи, проституиращи, разпространяващи и употребяващи наркотични вещества; осъществяват полицейска закрила на малолетните и непълнолетните в съответствие с действащото българско и международно законодателство.

Социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати са училища от интернатен тип, където се настаняват малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, когато по отношение на тях предвидените в закона мерки без отделяне от семейството не са дали резултат. Настаняването в тези училища става само от съда. Корекционно-възпитателният и учебният процес са насочени към подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура, придобиване на социални умения за интегриране в обществото; възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия; придобиване на начална грамотност, степен на образование, професионална квалификация.

Домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) са структури на МВР. В тях се настаняват малолетни и непълнолетни на които не може да се установи местожителството; които проституират; заловени в разпространение или в употреба на наркотици; извършили противообществени прояви и изпаднали в състояние на безнадзорност, което прави нецелесъобразно оставането им при родителите. Престоят в тези домове е до 15 дни, като след изтичане на 24 часа от настаняването на детето в такъв дом се изисква произнасяне на прокурора за останалото време на престой.

В Закона за БППМН е уредена възможността за създаване на центрове за превенция, консултативни кабинети, горещи телефонни линии като помощни органи на местните комисии. В тези звена мултидисциплинарни екипи от специалисти осигуряват безплатно на деца и родители помощ и знанияза девиациите в поведението на подрастващите и възможните начини за справяне с проблема; за правните основания за въздействие при девиантно поведение; за отговорността и ролята на родителите за формиране на ценностната система на детето; за социалните патологии и опасностите от рисково поведение; за психологическите проблеми на децата и необходимостта и формите за общуване с детето.

В центъра на вниманието на цялата система за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е детето и неговия най-добър интерес – така, както изисква Конвенцията на ООН за правата на детето. Различните структури, ангажирани с проблемите на децата имат една цел – осигуряване нормалното развитие на детето като човек и гражданин. Всяка от тези структури въз основа на своята професионална компетентност и правомощия допринася за постигането на тази цел. Основното за тази система е, че детето е поставено в центъра, във фокуса на взаимодействието на различните структури.

МКБППМН

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално превантивната дейност на територията на район “Овча купел”, издирва и установява съвместно с инспекторите от детските педагогически стаи и дирекция “Социално подпомагане” – Отдел за закрила на детето малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни /непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК с настоящ адрес на територията на района;

НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т.1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки “Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;

НАЛАГА  мерки по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;

УЧАСТВА в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на ВУИ и СПИ и прави предложения;

ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;

СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове и приюти за безнадзорни лица пред компетентните органи за уреждане на основните им битове, трудови и социални проблеми;

СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените и взема мерки за тяхното по нататъшно правилно развитие;

ПОДПОМАГА родителите, които имат затруднения при възпитанието на децата си;

ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН

За нас

Законова рамка

Екип

Консултативен кабинет

Превенция

Полезни връзки

Полезни Връзки

Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати

Детските педагогически стаи

 

Домове за временно настаняване в София

 

Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето” Красно село

Адрес: ул. „Ами Буе” № 79; Тел: 02/ 9531647

Център за обществена подкрепа “БЪДЕЩЕ”

 

Училища в района /училищни комисии/

88 СОУ “Димитър Попниколов” – 02/ 9560749

149 СОУ “Иван Хаджийски” – 02/ 9561549

66 СОУ “Филип Станиславов” – 02/ 8553153

НСОУ  “София” – 02/ 9559892

ПГЕА – 02/ 8956933

ПГСС – 02/ 8563458

53 ОУ “Николай Хрелков” – 02/ 9576959

72 ОУ “Христо Ботев” – 02/ 9295350

Прикачени файлове