Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-353/23.03.2021г.

ДО
ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА, ДАНИЕЛА ПАВЛОВА КАЛИСТРАТОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4339.9809 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложена изложена виза за проектиране , издадена на основание чл.140 ал.3 във вр. с чл.134 ал.6 от ЗУТ, 2 ал.1 от ЗУЗСО, т.1 и т.3 на колона 6 от устройствена категория „Урбанизирани територии“ от Приложението към чл.3 ал.2 от ЗУЗСО, чл.19 ал.5 от ЗУЗСО и изискванията на чл.27 на Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015г. за ПИПСООООНЗКИ от Главния архитект на на Столична община, за смяна на предназначението на УПИ ХХІІІ „за детска градина“ и инвестиционно проектиране на преустройство на съществуваща законно построена жилищна сграда в детска градина в УПИ ХХІІІ-176, за детска градина в кв.41 м.”Овча купел-актуализация”, която можете да прегледате с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.