Skip to main content

Popular

Recent

рег. ГР-94-С-44/4 /20.11. 201 4 г.

<h2ДО СТЕФКА КИРИЛОВА КОЛАРОВА, собственик на УПИ ІХ-12 в кв.80 м.“Горна баня“, ПИ 68134.4328.8012 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза за проектиране, издадена на основание чл.140 ал.3 във връзка с чл.41 ал.2 от ЗУТ, §2 ал.5 от ЗУЗСО, зап.№ РД-50-305/95г. от Главния архитект на гр.София за проектиране на двуетажна пристройка и едноетажна надстройка към съществуваща жил.сграда, надстройка на съществуващ гараж и пристройка на склад/котелно помещение/ в УПИ ІХ в кв.80 м.”кв.Горна баня”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.