Skip to main content

Popular

Recent

рег.№АБ-66-02-8/14.02.14г.

ДО СТАНА НЕНКОВА БОГДАНОВА , КРУМ СЛАВЧОВ КРУМОВ, РОСЕН СЛАВЧОВ КРУМОВ, СЛАВЧО КРУМОВ БОГДАНОВ-ПИ 68134.4337.9990 ВЕСЕЛКА ВАЛЕНТИНОВА ВЛАДИМИРОВА – ПИ 68134.4337.912

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза за инвестиционно проектиране на едноетажна сграда и двуетажна жил.сграда в УПИ V кв.28 м.”кв.Овча купел”, издадена на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.6 от ЗУТ от Главния архитект на гр.София, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.