Skip to main content

Popular

Recent

рег.№АБ-66-02-57/23.07.14г

ДО ЛУКРЕЦИЯ ЙОРДАНОВА КАЛИСТРАТОВА, ПАВЕЛ ИВАНОВ КАЛИСТРАТОВ, собственици в ПИ 68134.4339.9830 по КК , УПИ ХVІІ-175 в кв.41 м.”кв.Овча купел” ЮЛИАН КИРИЛОВ АБАДЖИЕВ, СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА ПОПОВА, ЦВЕТЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ПОПОВА, ЙОРДАН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ, собственици в ПИ 68134.4339.718 по КК, УПИ ХХІ-718 в кв.41 м.”кв.Овча купел”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза, издадена на основание чл.140 ал.3 от ЗУТ, п-мо №V-8- 518/05г. на МРРБ, § 2 ал.5 от ЗУЗСО, зап.№РД-02-14-1531/01г. за СПНУЗ на МРРБ от Главния архитект на гр.София, за проектиране на подземен гараж в УПИ ХХІІ в кв.41 м.”кв.Овча купел”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София- град с приложен документ за собственост.