Skip to main content

Popular

Recent

Услуги

Наименование на услугата: Издаване на скица с указан начин на застрояване /виза/ Приложение 1

Нормативно основание: чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 40,00 лева.; 60,00 лева.; 80,00 лева.

 

Нормативно основание: чл.140, ал.3 от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Цена на услугата: 150,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, Главен архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура по допускане на изменение на ПУП Приложение 2

Необходими документи: Заявление от всички заинтересовани собственици, копие от документ за собственост, валидна скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, издадена от лицензирана геодезическа фирма, мотивирано предложение в графичен вид върху цветно копие от комбинирана скица.

Срок за изпълнение: -14 дни;

Цена на услугата: 100,00 лева.

 

Наименование на услугата: Издаване удостоверение за факти и обстоятелства по УТ, КиР и КС

 

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: 5,00 лева.; 7,50 лева.; 10,00 лева.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КиР“, „КС“

 

Наименование на услугата: Процедиране и разглеждане на ПУП в РЕСУТ и заповед за одобрение на ПУП

Необходими документи: Писмено заявление образец 5, копие от документ за

собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .

 

Наименование на услугата:

Процедура за одобряване изменение :

–          на план за регулация

–      план застрояване

–      на план за регулация и застрояване

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, заповед за допускане на устройствената процедура, проект- 2 екземпляра в оригинал, съгласно ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, магнитен носител, актуална скица, списък с адреси на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Срок за изпълнение: без срок.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

 

 

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект за РУП, актуална скица.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 400,00 лева;

до 10 дка – 500,00 лева;

над 10 дка – 600,00 лева. /дължи се ДДС/.

Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояваме и работен устройствен план

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, проект -мин. 1 екз. за изменението, актуални скици.

Цена на услугата: –    до 1 дка – 600,00 лева;

до 10 дка – 700,00 лева;

над 10 дка – 800,00 лева. Изпълнител: „К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобрение / съгласуване/ на инвестиционни проекти

Нормативно основание: чл.148, и ал.4, ал.8  от ЗУТ Приложение 3

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, актуална скица от АГКК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/, виза по чл.140 от ЗУТ- оригинал, окомплектовани инвестиционни проекти, съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти- 3екз., предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,40 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

Нормативно основание: чл.154, ал.5   от ЗУТ Приложение 4

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, декларация съгласно чл.154,ал5 от ЗУТ, окомплектовани инвестиционни проекти., съгласно наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти  -3 екз, предварителни договори от „Софийска вода“, ЧЕЗ  и Софиягаз-ЕАД

Срок за изпълнение: 30 дни.

Цена на услугата:- НОАМТЦУПСО;

–     за жилищни сгради – 0,08 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв. м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 148 от ЗУТ Приложение 5

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление , копие от документ за собственост, одобрен инвестиционен проект

Срок за изпълнение: 7 работни дни.

Цена на услугата:- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

-за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство -25% от стойността по Таблица №1.

Изпълнител : сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

 

 

Наименование на услугата: Издаване разрешение за строеж по чл. 147, ал1 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, копие от документ за собственост, становище с графична част от инженер -конструктор с указание за изпълнение, ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Цена на услугата:– по приложение №4, Таблица №1 към НОАМТЦУПСО

За огради по чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление , документ за собственост, трасировъчен план, скица от АК, комбинирана скица с регулация /цветно копие/ конструктивно становище.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ – 25% от стойността по

Таблица 1 в лв./лин. м. спрямо периметъра на оградата;

–               в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 25% от стойността по Таблица1 в лв./кв. м.
спрямо разгъвката на оградата;

Изпълнител: сектор *УТ“ и Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция: Приложение 3

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, валидна скица от АК,  копие от одобрения проект -част „Архитектура“, , комплектован инвестиционен проект за преустройство и реконструкция- – 3 екз.

Срок за изпълнение: 30 работни дни.

Цена на услугата:

-за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

-за нежилищни сгради – 0,20 лв./кв.м. РЗП със сутерен;

за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса. Изпълнител: сектор „УТ“ , Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление, проект за ИПР.

Срок за изпълнение: след получаване на съгласие за допускане на процедурата или по предложение на съда.

Цена на услугата: 25% от стойността по Таблица 1.

Изпълнител: : отдел °К и Р“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Одобряване на екзекутивна документация към одобрен инвестиционен проект по чл. 175 от ЗУТ Приложение 7

Нормативно основание:   чл.137, ал. 1, т.4, буква „Д“ от ЗУТ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост, оригинална скица, копие от скица с указан начин на застрояване-виза, пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Строителната документация да е заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор.

Нормативно основание: ЗУТ, НОАМТЦУПСО

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: съгласно тарифа по НОАМТЦУПСО

Изпълнител: отдел „УТ“ и Гл .архитект.

 

 

Наименование на услугата: За консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Нормативно основание: ЗМДТ, НОАМТЦУПСО

Необходими документи: Писмено заявление

Срок за изпълнение:  до 30 дни

Цена на услугата: 30,00лв.

Изпълнител: отдели „КиР”, „УТ“ и „КС”.

 

Наименование на услугата: Регистрация на технически паспорт на строеж

Нормативно основание: ЗУТ и НОАМТЦУПСО.

Необходими документи: Заявление, 2 бр. оригинални технически паспорти и магнитен носител.

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни; бърза – 15 дни, експресна – 10 дни.

Цена на услугата: 10,00 лева, 15,00 лева, 20,00 лева /

Изпълнител: „УТ“ и Гл. архитект

 

Наименование на услугата: Издаване на разрешение за поставяне на съоръжения по реда на чл. 56 ЗУТ

Нормативно основание: ЗУТ, НРУППСТСО, НОАМТЦУПСО

Необходими документи:

За общински терен – молба, наличие на петно по одобрената схема за преместваемите съоръжения, решение от проведен конкурс за отдаване под наем, договор за наем, виза за монтаж;

За частен терен – копие от документ за собственост, виза за монтаж, одобрени проекти за поставяне.

Срок за изпълнение: обикновена – 14 дни; бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: – за преместваеми обекти с тилов проект – 50,00 лв.; 75,00 лв.;

100,00 лв.

за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50,00 лв.;

за преместваеми обекти – сергия и маса – 25,00 лева; 37,50 лева.; 50,00 лева;

за преместваеми обекти – автомивка и автосервизи – 10 лв./кв.м., но не           по-малко от 100,00 лева;

рекламни елементи с типов проект – 100,00 лева;

рекламни елементи с индивидуален проект. – 300,00 лева;

за фирмена информационно-указателна табела – 50,00 лв.;

за временни информационни елементи – 50,00 лв.;

за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50,00 лв.;

за фирмен тотем – 200,00 лв.;

за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

Изпълнител: Гл. архитект.

 

Наименование на услугата: Отговори на жалби, сигнали и предложения

Нормативно основание: ЗУТ, АПК.

Необходими документи: Писмено заявление, документ за собственост.

Срок за изпълнение: до 30 дни.

Цена на услугата: безплатна.

Изпълнител: сектор „УТ“, „КС“ и.Ки Р“.

 

 

Наименование на услугата: Уведомяване на заверена заповедна книга

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Писмено заявление, придружаваща документация, съгласно  чл.158 от ЗУТ

Срок за изпълнение: прилага се до 3 дни след заверка на обр. 2 за откриване на

строителна площадка, линия и ниво

Цена на услугата: безплатна

Изпълнител: сектор „КС.

Наименование на услугата: Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Нормативно основание: ЗУТ, Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Необходими документи: Заявление , придружаваща документация, съгласно  чл. 159 от ЗУТ

Срок за изпълнение: няма

Цена на услугата: 30 лв

Изпълнител: сектор „КС“

Наименование на услугата: Провеждане на процедура по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Нормативно основание: ППЗСПЗЗ

Необходими документи: Заявление , копие от документ за собственост,/други документи, доказващи собствеността/, удостоверение за наследници, ако е необходимо, комбинирана скица по чл. 13 от ППЗСПЗЗ, издадена от оправомощено лице,

Срок за изпълнение: обикновена – 30 дни. ., бърза – 7 дни, експресна – 3 дни.

Цена на услугата: няма

Изпълнител: отдел „К и Р“.

 

 

Наименование на услугата: Заверка на преписи и копия от документи и планове съхраняващи се в района. Приложение 6

Нормативно основание: ЗУТ

Необходими документи: Писмено заявление, документ определящ подателя като заинтересовано лице /документ за собственост/

Срок за изпълнение: -14 работни дни.

Цена на услугата: -10лв. за копие.

Изпълнител: сектор „КС”

Прикачени файлове