Skip to main content

Popular

Recent

  1. 1. Извършва проверки на основание чл. 223 от ЗУТ по жалби, молби, сигнали на граждани и указателни писма на контролни органи за извършено и извършващо се строителство, изготвя отговори

   Необходими документи: писмено искане, документ за собственост
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: безплатна

    

  2. Издава удостоверения за завършен груб строеж по чл. 181, ал.2 от ЗУТ

   Необходими документи: заявление по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: 750лв за строежи от І-ва до ІV-та категория; 500лв за строежи V-та категория

    

  3. Съставя протоколи от комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ за строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, комплектова административна преписка за премахването им

   Необходими документи: писмено заявление, документ за собственост
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: безплатна

    

  4. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за незаконен строеж

   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: три пъти стойността на съответното одобряване

    

  5. Издава актове за узаконяване на строежи по реда на §127, ал. 2 от ЗИДЗУТ

   Необходими документи: заявление и декларации по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 20 дни след разглеждане на проекта на РЕСУТ
   Цена на услугата: три пъти стойността на съответното разрешение за строеж

    

  6. Провежда административни действия във връзка с незаконно строителство по смисъла на чл. 57а и чл. 224а и 225а от ЗУТ

    

  7. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти и рекламни елементи по издадени Разрешения за поставяне от Главния архитект на района

   Необходими документи: заявление по образец (pdf)
   Срок за изпълнение: до 30 дни
   Цена на услугата: 250лв

    

  8. Води регистър на въведените в експлоатация преместваеми обекти и рекламни елементи по т.7

    

  9. Съставя актове по реда на ЗАНН срещу нарушители

Прикачени файлове