Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РД-09-50-815/28.11.2013г.на Главния архитект на гр.София

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РД-09-50-815/28.11.2013г.на Главния архитект на гр.София е допуснато да се изработи проект за План регулация и План застрояване в обхват: м.”Мало Бучино”, поземлени имоти с ид.3877.101 и част от 3877.80/попадаща под улица и изменение План регулация-продължение ул.”Янтра”.