Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД 09-111/27.06.2014г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 04.07.2014г. от 10.30ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация за УПИ ІV-871,910 от кв.104б, ІV-за жс и коо от кв.104 и ПИ с ид. 68134.4333.9751 от КККР с образуване на нови УПИ ІV-9751 в кв.104б и УПИ Іза жс и коо в нов кв.104г, продължение на улица от о.т.77а до о.т.76, нова улица от о.т.75 до о.т.108 м.„Овча купел-1”. Допълнителна информация може да се получи понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. в Техническа служба на р-н „Овча купел”. Писмени становища по проекта ще се приемат до 18.07.14г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел”. На 30.07.2014г. от 15ч. ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2.