Skip to main content

Popular

Recent

Решение 170/27.3.14г. на СОС за одобряване на:

1.Изменение на улична регулация в м.”кв.Суходол” кв.41 – промяна профила на улица от о.т.122а-о.т.131; заличаване на улица от о.т.122- о.т.152- о.т.152а и откриване на улица от о.т.122б- о.т.122г- о.т.122д- о.т.122е по зелените и кафяви линии, цифри, букви и зачертавания, съгласно приложения проект. Преглед на проекта

2. План за регулация на м.”кв.Суходол” кв.41. Образуване на УПИ ХLV-689 за ПИ 68134.4141.689 по имотни граници. Преглед на проекта

3.План застрояване за УПИ ХLV-689 в кв.41 м.”Суходол”. Решението е публикувано в ДВ41/16.05.14г. и може да се обжалва по реда на чл.215 ал.4 на ЗУТ в 30-дневен срок чрез р-н“Овча купел“ до Административен съд-гр.София.