Skip to main content

Popular

Recent

представяне на проект за Изменение на плана за регулация и плана за застрояване на м. „Факултета”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична Община – Район „Красна поляна”, на основание Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, уведомява заинтересованите лица, че на 05.07.2013 г. (петък) от 14 часа в заседателната зала на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, гр. София ще се проведе представяне на проект за Изменение на плана за регулация и плана за застрояване на м. „Факултета” заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в граници: бул. „Никола Мушанов”, ул. „Ришки проход”, ул. „Западна”, нерегулиран терен /Западен парк/, ул. „Суходолска”, нерегулиран терен, ул. „Гайтанци”, ул. „Суходолска”, нерегулиран терен /Селскостопанска академия/, ул. „Сали Яшар”, кв. 3а, северна и западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9 до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, ж.п. ареал, ул. „Гайтанци”, ул. от о.т. 79а до о.т. 93в, северна и западна граница на кв. 107б, бул. „Президент Линкълн”, терен за техническа инфраструктура, новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б.

В срок до 19.07.2013 г, могат да се подават становища с общ коментар и конкретни мотивирани предложения по проекта, до Кмета на Район „Красна поляна” в деловодството на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, І етаж. Становища, постъпили след определения срок не се разглеждат.

На 26.07.2013г. (петък) от 14,00 часа в заседателната зала на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 ще се проведе обществена дискусия за същия проект.

Проектът може да бъде разгледан в сградата на Район „Красна поляна”, стая 110, ет.І, ул.”Освобождение” № 25, приемно време: вторник 14,00-16,00 ч., четвъртък 9,00-12,00 ч. и 14,00-16,00 ч. Копие от него е изложено също в Техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, приемно време понеделник и четвъртък м/у 14-16ч.

Съобщението е обнародвано в ДВ55/25.06.2013г. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването чрез район „Красна поляна” и район „Овча купел” СО.

План – чертеж 1

План – чертеж 2