Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ГР0061/5/19.07.2018г.

ДО

ИВО АЛЕКСАНДРОВ МУТАФЧИЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.171 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-39/01.10.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ V-172 и контактни УПИ ІV-170 и УПИ ХІІ-171 с образуване на нов УПИ V-172, за жс, кв.29, м.” в.з. Горна баня”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.