Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ГР00-312/2018г.

 

ДО

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЛЯНЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4329.1194

МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИНЕВА, СИМЕОН АНТОНОВ ДИНЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4329.9400 и ПИ 68134.4329.1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  изменение на план за регулация  за  УПИ I-180 , УПИ ІІ-60, УПИ VІ-163 и УПИ VІІ-1 с образуване на нови УПИ I-1193,жс , УПИ ІІ-1194, УПИ VІ-9400 и УПИ VІІ-1 в   кв.71 и изменение на улична регулация о.т.44÷о.т.42÷о.т.43÷о.т.38, м.”в.з.Горна баня”.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

          Приемното време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.