Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ГР00-297/3/11.09.2018г.

ДО

РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ПОЛИХРОНОВ, в качеството му на представител на всички носители на вещни права в ПИ 68134.4337.2104 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК19-PA50-05/08.02.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР  в  обхвата  на УПИ V-774 и контактни УПИ І-1156, УПИ ІІ-1173 и УПИ Х-1163 като се образува нов УПИ V-279,за жс в кв.28“б“ по плана на м.”Овча купел-актуализация”

Същите  се намират в отдел „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.