Skip to main content

Popular

Recent

ДО

СТЕЛА ДИМИТРОВА МАРТИНОВА, наследник на СТАНКА ТОДОРОВА РАЙЧИНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.1324 и ПИ 68134.4337.105 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  РУП за УПИ ІІ-393,“жс и оо“ в кв.32 по плана на м.” ОВЧА КУПЕЛ-актуализация”.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

         Приемното време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.