Skip to main content

Popular

Recent

POK 18-ВК08-1561/2/17.01.2019г.

 ДО

СЛАВЕЙКО ГОРЯНОВ ЗАХАРИЕВ, ЕЛЕНА  ГОРЯНОВА ИЛИЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4333.9861 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ за УПИ VІ-общ., УПИ ХІV-за тп, УПИ VІІ-980 с образуване на нови УПИ VІ-9862, за ателиета, офиси, магазини и жс, УПИ VІІ-980,9581,9582, за ателиета, офиси, магазини и жс, УПИ ХVІІ-9861, за ателиета, офиси, магазини и жс, УПИ ХІV-за трафопост в кв.516 м.” ОВЧА КУПЕЛ-стар кв.50”.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

          Приемното време :                 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.