Skip to main content

Popular

Recent

POK 16-BK 08-114/15.01.2016г.

ДО СТЕФАН ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ, собственик в ПИ с идентификатор 68134.4330.1542 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 , ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че е в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен Проект за изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІ 88 и УПИ Х 88 с образуване на нови УПИ ХІ 1541 и УПИ Х 1542 кв.64 , м.”в.з.Горна баня”, одобрен със Заповед № РД-09-50-104/11.12.2015г. на Главния архитект на гр.София. С тях можете да се запознаете срещу документ за собственост в

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения на основание чл.215 от ЗУТ .

Възраженията са до Административен съд гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.