Skip to main content

Popular

Recent

21.06.2013г.

ЗАПОВЕД РД -09-145/18.06.2013г. за представяне проект за ПУП на м. „Дърньов камък“

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАТРОЯВАНЕ НА М.“ДЪРНЬОВ КАМЪК“

15.05.2013г.

Допускане на изменение на действащ План за Регулация и План за Застрояване в обхват : м. „Цар Борис 3“, кв. 196, УПИ II-617 и образуване на нови УПИ II и XXIX.

**************

07.05.2013г.

Обявявава се : Разрешение за строеж 06/05.02.2013г.

24.04.2012g.

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс съобщаваме на заинтересованите лица , че е издадена Заповед № РД-09-50-187/ 21.03.13г. за одобряване на проект за изменение на план за регулация на м.”Горна баня” кв.58 като от  УПИ І- училище се създават нови  УПИ І- училище и ХVІІ9229, изменя се улица от о.т. 294 до о.т.295, по зелени и кафяви линии, цифри, текст и защриховане.

***********

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ –изменение УПИ ІІ- 815 и УПИ ІІ- 814  и образуване на нов УПИ ІІ 9626,1518-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи вкв.115 м.”кв. Горна баня”,  който можете да прегледате срещу документ за собственост.

*********** 


Проект за изменение на план за регулация и застрояване  за  УПИ І650;ІІ 651,808 ; ІІІ 1064   ПИ с идентификатори 8134.4141.2270,68134.4141.2287  и 68134.4141.2288 от КК и КР, 
образуване на нови  УПИ І 2287;  

<p***********

 

Прикачени файлове