Skip to main content

Popular

Recent

АБ 9400-311/4/02.12.2015г.

ДО ГРЕТА КОСТОВА МИНЧЕВА-ДУНЕВА, ХРИСТИНА КОСТОВА МИНЧЕВА-ТАКЕВА, ЕМАНУЕЛА ИВАНОВА МАНОЛОВА-ЗАХАРИЕВА, БОЯН ИВАНОВ МАНОЛОВ, носители на вещни права в ПИ с идентификатор 68134.4141.2488 по КККР м.”СУХОДОЛ”

На основание чл.128 ал.3 на ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план за регулация и план за застрояване за нов УПИ ІІ –499 и УПИ І-498 в кв.43а м.”СУХОДОЛ”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Предложенията, възраженията и исканията по проекта се подават в деловодството на район „Овча купел” с приложен документ за собственост.