Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-323/2/21.11.2013г.

ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЕВДИН – ПИ с ид.68134.4142.371 по КККР в УПИ ІV-371 в кв.42 м.”СУХОДОЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 на ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ ІІІ-369, УПИ ІV-371 и УПИ ХІ-369 в кв.42 „Суходол”, одобрен със Заповед № АБ-07/ 03.02.2014г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.129 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават до Адм.съд-гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.