Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-317/2/19.11.2014г.

ДО ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА, собственици на ПИ с идентификатор 68134.4324.4460 по КККР м.” в.з.ЛЮЛИН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.128 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ ХХІІІ-219 кв.4 м.”в.з.ЛЮЛИН” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.