Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-1837/4/16.01.2014г.

ДО СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ПОПОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР на УПИ ХІХ-304,805, ХVІІ- 803 и ХVІІІ-804 в кв.47 м.” в.з.ГОРНА БАНЯ, който можете да прегледате срещу документи, доказващи собствеността.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват проекта на основание чл.128 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията се подават в район „Овча купел” с приложени документи, доказващи собствеността.