Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-181/45/28.05.2014г.

ДО НИНО ИВАНОВ ИВАНОВ ,БОЙКА ИВАНОВА ИВАНОВА, собственици в ПИ 68134.4339.354 УПИ V-354 в кв.41 м.”ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 на ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПЗ за УПИ V-354 и VІ-355 в кв.41 м.” ОВЧА КУПЕЛ“, одобрен със Заповед № АБ-66/29.08.14г. , които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.129 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията се подават до Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.