Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-17/3/08.02.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

В УПИ ХVІІ 124, кв.93 , м.” кв.Горна баня”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложена Заповед АБ-23/ 16.04.13г. за одобряване на ИПР кв.93 УПИ ХVІ 187 и УПИ ХVІІ 124 и образуване на нови УПИ ХХVІІ 1590 и УПИ ХХVІІІ 124, м.” кв. Горна баня”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч. четвъртък – 14;00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията се подават до Административен съд в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.