Skip to main content

Popular

Recent

АБ 94-00-14/12/31.03.2015г.

ДО ЙОРДАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, собственик в ПИ 68134.4335.929 по КК и КР

УВАЖАЕМA ГОСПОЖO,

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2 стая №35 е изложен Проект за изменение на План за регулация за УПИ V-929 в кв.202 в м.”Овча купел –стар кв.12 и част от кв.23” улица между о.т.574 и о.т.575 и пешеходна алея между кв.202 и кв.202а, които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

На основание чл.128 от ЗУТ в 14-дневен срок от настоящето съобщение можете да разгледате въпросните планове и да направите писмени възражения, предложения по тях чрез район „Овча купел” с приложен документ за cобственост.