Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-99/4/17.02.2014г.

ДО „РЕД БРИК” ЕООД – ПИ 68134.4173.52 по КККР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ПРЗ за нов УПИ ХV-52 в кв.84 , м.” в.з.ГОРНА БАНЯ”, одобрен със заповед №РД 09-50-95/10.02.14г. които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията се подават чрез район „Овча купел” до Административен съд- гр.София с приложени документи,доказващи собствеността.