Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-84/4/28.05.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

В ПИ с идентификатор 68134.3859.44, 3859.20, 3860.29, 3860.30, 3859.41, 3859.43, 3860.168, 3860.167, 3860.170, 3859.39 по КККР, землище”Мало Бучино”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.61от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложена заповед РД№ 09-50-327/18.05.13г. за поправка на явна фактическа грешка в Заповед № РД-09-50-644/11.07.2012г. Главния архитект на гр.София за допускане за изработване на подробен устройствен план в обхвата на з-ще ”Мало Бучино”- м.”Тресач”, „Дъбо”, „Заеница”, и „Камен рид” , район „Овча купел”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.