Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-78/4/02.12.2014г.

ДО АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА АТАНАСОВА, СОБСТВЕНИК в ПИ с идентификатор 68134.4143.1037 по КККР м.”СУХОДОЛ”, р-н „ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

На основание чл.129 ал.5 във връзка с чл.61 ал.3 от АПК Ви съобщаваме,че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2,стая №35 е изложен проект за план застрояване на ПИ 68134.4143.1038 м.”Суходол”, одобрен със Заповед № РД-09-50-880/19.11.2014г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения срещу заповедта на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението с приложен документ за собственост.