Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-5/1/01.10.2015г.

ДО МИХАИЛ ВЕЛИНОВ ХРИСТОВ, ЕВЕЛИНА СПАСОВА ДЖОНГОВА – ПИ с идентификатор 68134.4140.14, РАЙНА БОГОМИЛОВА БОЯДЖИЕВА – ПИ с идентификатор 68134.4140.771, КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПАШАЛИЕВ – – ПИ с идентификатор 68134. 4140.798, ВАСИЛ СТАНКОВ СТРИЛЬОВ, ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА СТРИЛЬОВА – ПИ с идентификатор 68134. 4140.110 по КККР м.”СУХОДОЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 ал.3 на ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на улична регулация с продължение на улица от о.т.66 до о.т.66а и план за регулация и застрояване за нов УПИ ХІІ –771 в кв.16 м.”СУХОДОЛ”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Предложенията, възраженията и исканията по проекта се подават в деловодството на район „Овча купел” с приложен документ за собственост.