Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-42/1/13.09.2013г.

ДО БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ, ГЕРГАНА АТАНАСОВА БАСАМАКОВА-ЛЕФТЕРОВА ,носители на вещни права в ПИ 46721.3851.2037, ПИ 46721.3851.2041 по КККР,находящи се на територията на р-н „Овча купел”, м. „Мало Бучино”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДИНЕ,

съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПУР и ПРЗ за ПИ 46721.3877.52 с обр. на нови УПИ XLX-52, XLVI-52, XLVII-52, XLVIII-52 в кв.4а м.”Мало Бучино”, одобренсъс заповед РД-09-50-140/28.02.14г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Съгласно чл.215 от ЗУТ възражение може да се подаде в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” СО до Административен съд гр.София с приложен документ за собственост.