Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-330/8/11.12.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с ид.68134.4141.524 по КККР ,ПОПАДАЩ в УПИ І в кв.23 м.”СУХОДОЛ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.129 на ЗУТ и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ за УПИ І –озел. с образуване на нови УПИ ІХ-336 и УПИ І в кв.23 м.”СУХОДОЛ”, одобрен със заповед №РД 09-50-788/ 20.11.13г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.129 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .  

Възраженията, предложенията и исканията се подават до Адм.съд-гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.