Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-245/3/27.05.2014г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 46721.3877.121 ,попадащ в м.”с.МАЛО БУЧИНО”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план за улична регулация – продължение на улица от о.т.117, о.т.117а до о.т.117б и нова задънена улица от о.т.117б до о.т.117в и план регулация и застрояване за ПИ 46721.3877.116,117,118 в кв.4а м.”с.МАЛО БУЧИНО”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ .

Възраженията, предложенията и исканията се подават чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.