Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-24/2/25.03.14г.

ДО ЙОРДАН НИКОЛОВ ПАНОВ , ЕЛЕНА НЕДКОВА МИТОВА-ПАНОВА, НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4329.9 , УПИ ІХ-325 в кв. 48 м.”в.з.Горна баня”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПР – изменение за УПИ VІІІ-810 и УПИ ІХ-325 с образуване на нови УПИ VІІІ-17 и УПИ ІХ-9 в кв.48 м.”в.з. Горна баня”, одобрен със заповед №РД 09-50-145/ 07.03.2014г. на Гл.архитект на гр.София , които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на основание чл.215 от ЗУТ . Възраженията се подават чрез район „Овча купел” до Административен съд-гр.София с приложен документ за собственост.