Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-16/3/25.04.2013г.

ДО МАРИО ФИЛИПОВ МИРАЗЧИЙСКИ – ПИ с идентификатор 68134.4140.73 по КККР м.”СУХОДОЛ”, р-н „ОВЧА КУПЕЛ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР м.Суходол” кв.38 УПИ VІІІ- 4140.2039, 4140.2040 и ІХ-за озеленяване , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .  

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.