Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-144/16/24.03.15г.

ДО МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА СТОЕВА, ИВАЙЛО СТЕФАНОВ СТОЕВ, НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4326.266 , УПИ І-266 в кв. 100А м.”КВ.ГОРНА БАНЯ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.129 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ за УПИ І-266 в кв.100А м.”кв. Горна баня”, , одобрен със заповед №РД 09-50-212/20.03.2015г. на Гл.архитект на гр.София , които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от ЗУТ . Възраженията се подават чрез район „Овча купел” до Административен съд-гр.София с приложен документ за собственост.