Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-13/10/22.05.2013г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ с идентификатор 68134.4333.1264 по КККР , УПИ VI , кв.516 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-кв.50”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПРЗ за УПИ VІ общ., VІІ-980, VІІІ-902 и образуване на нови VІ общ., VІІ-980,9581,9582-ат.,оф.,маг. и жс, VІІІ-902 –за ат., оф.,маг. и жс, ХV-905-за ат., оф.,маг. и жс, ХVІ 1263-за оо кв.516 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-кв.50” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.