Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-11/1/20.03.2015г.

ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МУТАФОВ, собственик в ПИ с идентификатор 68134.3927.60 МАРИЯНКА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, КАТЯ СТОЯНОВА ДИМОВА, собственици в ПИ с идентификатор 68134.3927.8, ДИАНА САШОВА КРЪСТАНОВА, собственичка в ПИ с идентификатор 68134.3927.54, РОЗКА СТОЯНОВАДИМОВА, ЦВЕТАНКА ВАРАДИНОВА АСЕНОВА, собственички в ПИ с идентификатор 68134.3927.46 по КККР , попадащи в „м. СРЕДНИ РИД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.129 ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ПЗ за ПИ 68134.3927.40 , м.” СРЕДНИ РИД” , прилежащ на автомагистрала „Люлин“, одобрен със заповед № РД 09-50-794/08.10.15г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.