Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-11/1/20.03.2015г.

ДО ДИАНА САШОВА КРЪСТАНОВА собственик в ПИ с ид. 68134.3927.54 по КК и КР , ДО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ собственик в ПИ с ид. 68134.3927.08 по КК и КР , попадащи в „м. СРЕДНИ РИД”-СУХОДОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.128 ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ПЗ за ПИ 68134.3927.40 , м.” СРЕДНИ РИД” , прилежащ на автомагистрала „Люлин“, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.