Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-00-100/13/25.03.2013г.

ДО ЕВДЕНА ЛАЗАРОВА ЩРАКОВА И ОГНЯН ЕФТИМОВ ЩРАКОВ – ПИ 4328.9225

в КВ.58 М.”КВ.ГОРНА БАНЯ” район „ОВЧА КУПЕЛ” СО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцеуалния кодекс съобщаваме на заинтересованите лица , че е издадена Заповед № РД-09-50-187/ 21.03.13г. за одобряване на проект за изменение на план за регулация на м.”Горна баня” кв.58 като от УПИ І- училище се създават нови УПИ І- училище и ХVІІ9229 , изменя се улица от о.т. 294 до о.т.295, по зелени и кафяви линии, цифри, текст и защрихованеи план застрояване УПИ ХVІІ9229 .

Можете да се запознаете с нея в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от настоящето съобщение.