Skip to main content

Popular

Recent

РОК18-ВК08-1751/05.11.2018г.

 

ДО

МАРИО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4377.23 по КК и КР

МАРИЕТА ИЛИЕВА ДАНОВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4377.17 по КК и КР

ИВА ЙОРДАНОВА ГОГОВА-РАЙКОВСКА, МАЯ НИКОЛОВА МОЧУРОВА-ГОГОВА, БОРИС ЙОРДАНОВ ГОГОВ, МАКСИМ БОРИСОВ ГОГОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4377.22  по КК и КР

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА МАЖДРАКОВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4377.11 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР за о.т.35а÷о.т.35г и ПРЗ за новообразуван УПИ І-16,жс в кв.5“б“ , м.” Манилов дол” . На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                         четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.3  от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.