Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ДИ05-29/2/02.08.16г.

 

ДО

НИНА ПАВЛОВА БОНДАРЕНКО, собственичка в ПИ 46721.3852.896  по КККР

МАРИЯ ПЕТРОВА КОСЕВА, ТЕРЕЗА ПЕТРОВА ХРИСТОВА,собственички в ПИ 46721.3852.892 по КККР

АДРИАНА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА,ТЕОДОРА ЕМИЛОВА ГОРАНОВА, КРИСТИНА ЕМИЛОВА ГОРАНОВА, собственички в ПИ 46721.3852.887  по КККР

ВЪЛКО ПЕТКОВ и ЦОНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВИ, собственици в ПИ 46721.3852.898 по КККР

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на регулация за УПИ ІІ -индивидуален вилен комплекс и нов УПИ ІІІ -893 кв.10 , м.” в.з.Мало Бучино”, одобрен със Заповед № РА50-462/18.07.2016г.  на Гл.архитект на София.   Същите могат да бъдат прегледани срещу документ за собственост.

 

Приемно време :  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

 

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

 

Възражения  може да се подадат  от заинтересованите лица, определени с чл.131 на ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд – София чрез район „Овча купел” СО с приложен  документ за собственост.