Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ГР00-65/2/22.08.16г.

 ДО ОЛГА ЛЮБОМИРОВА АНГЕЛОВА, собственик в ПИ с идентификатор 68134.4333.393 по КККР , УПИ VIІІ ,  кв.501 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-кв.50”

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО,

             На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.61 ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ИПР за УПИ ІХ-28 кв.501 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-кв.50” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

 

Приемно време :  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и

искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с

приложен  документ за собственост.