Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ВК08-809/2/14.07.2016г.

ДО „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, собственик в ПИ 68134.4340.1533

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ за УПИ ІХ-786 в кв.231а , м.” Цар Борис ІІІ”, който можете да прегледате срещу документ за вещни права.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да внесат в 14-дневен срок от съобщението предложения, становища и възражения в деловодството на район „Овча купел“ с приложен документ за собственост.