Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ВК08-777/13.05.2014г.

ДО „АВАНГАРД БИЛДИНГ – ИМ“ ЕООД, собственик в ПИ 68134.4331.5465 , попадащ в кв. 13 м.”кв.ГОРНА БАНЯ” по плана на гр.СОФИЯ

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план регулация с образуване на нов УПИ ХІІ-5465,5472,за жс в кв.13 м.”кв. Горна баня”, одобрен със Заповед№ РА 50-273 / 04.05.2016г., които можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд- гр.София чрез район „Овча купел” с приложен документ за собственост.