Skip to main content

Popular

Recent

РОК 18-ГР00-21/3/28.02.18г.

ДО

ПЕТЪР БОГДАНОВ КОЛЕВ,  собственик на ПИ 68134.4326.134 по КК и КР

 

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  Ви съобщаваме, че в техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на план регулация за УПИ ХV-9096,общ.обсл.  и  УПИ ХХVІ-9096 в кв.94  м.”Подлозище- кв.Горна  баня-разширение ”,  който можете да прегледате срещу документ за собственост.

 

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                           четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и

искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ . Същите се подават чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.