Skip to main content

Popular

Recent

РОК 16-ГР00-125/27.10.16г.

  

ДО

ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОЛЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ, ВЕСЕЛИНКА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСИЕВА, собственици на ПИ 68134.4327.7404

ХРИСТО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ, собственик на ПИ 68134.4327.7405,  попадащ в кв. 74 м.”кв.Горна  баня ”

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-РА50-31/20.07.2018г. е одобрен проект за изменение на план регулация за УПИ ІV-4 в кв.74  м.”кв.Горна  баня ”. Същите се намират в сградата на районната администрация на „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 и можете да разгледате в

Приемното време :  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                       четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.